Q: หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนกับหน่วยงานอื่น เช่น จังหวัดในภูมิลำเนา กลุ่มพิเศษ ตามผู้ปกครอง นักศึกษาควรทำอย่างไร

นักศึกษาควรลงทะเบียนทันทีที่มีโอกาส ทั้งนี้หากนักศึกษาได้มีโอกาสรับวัคซีนจากทางมหาวิทยาลัย ระบบซึ่งมีการเชื่อมโยง IT บนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเดียวกัน จะตัดคิวนักศึกษาที่ยังไม่ได้ก่อนเองโดยอัตโนมัติ