Q: หากได้ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว จะสามารถแจ้งความต้องการในแบบฟอร์มนี้ได้อีกหรือไม่

ได้ ทั้งนี้หากนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนจากที่ใดก่อน ระบบหมอพร้อมจะตัดคิวที่ได้จองไว้ภายหลังโดยอัตโนมัติ