Q: หากไม่ประสงค์จะรับวัคซีนในรอบนั้นๆ เช่น AstraZeneca จะเลือกวัคซีนอื่นได้หรือไม่

มจธ. ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น มจธ. จะไม่ทราบแผนชัดเจนว่าวัคซีนล็อตหน้าจะเป็นยี่ห้อใด แต่ก่อนการเปิดลงทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบก่อนล่วงหน้า