Q: เมื่อฉีดแล้วมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

แม้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วครบ 2 ครั้ง แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นักศึกษายังต้องยึดหลักการป้องกันตัวเอง โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ ลดการสัมผัส เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงและทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่