โปรแกรม MATLAB Campus Wide License สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ฟรี!

โปรแกรม MATLAB Campus Wide License สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดาวน์โหลดและติดตั้งฟรี สามารถใช้งานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย แบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าถึงได้จากทุกเว็บเบราว์เซอร์และใช้พิมพ์งานวิจัยได้อย่างถูกลิขสิทธิ์

รายละเอียดการลงทะเบียน การดาวน์โหลด และการติดตั้งโปรแกรม MATLAB ดูได้ที่ https://www.cc.kmutt.ac.th/MATLAB.html

หมายเหตุ **ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และดาวน์โหลด โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (นักศึกษาใช้ @mail.kmutt.ac.th บุคลากรใช้ @kmutt.ac.th)