ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคน สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้มี การจัดสรรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในวงเงินเพิ่มเติม

สถานการณ์ ณ ช่วงเวลานี้ คือ ช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนขาดแคลนมากที่สุด
และเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกเสียสละมากที่สุด
เพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน มจธ.

ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคน

สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้มีการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในวงเงินเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • ทุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ/2562 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 122 ล้านบาท
  • ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน จำนวน 62 ล้านบาท
  • ทุนช่วยเหลืออื่น ๆ : ทุนจ้างงานบัณฑิตที่จบใหม่ปีการศึกษา 2562 / ทุนช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 60 ล้านบาท
 • งบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 175 ล้านบาท
  • ทั้งนี้ มจธ. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาในแต่ละปีอยู่แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดสรรไว้ จำนวน 175 ล้านบาท

รวมวงเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษา
และทุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 297 ล้านบาท

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน การฝึกสหกิจศึกษา และการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มจำนวน เมื่อนักศึกษาจำเป็นต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนวิชาฝึกงานฯ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัยงดการจัดกิจกรรม/นักศึกษาไม่ได้รับบริการ)
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา)

เราเชื่อมั่นว่าไม่มีศิษย์คนใด ที่จะไม่สำเร็จการศึกษา มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน