มจธ. ชวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงวิกฤติโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์ (EESH) ได้นำเมล็ดพืชผักสวนครัว และน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารจากการผลิตไบโอแก๊สของ มจธ. พร้อมกับมอบคู่มือการปลูกผักปลอดสารพิษไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวกลุ่มนักศึกษา Green Heart ได้รับบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศไทย ผ่านช่องทางสื่อและกลุ่มออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับ 15 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนำไปปลูกพืชเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภคและช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 2: มุ่งมั่นขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และ เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน