เปิดให้บริการดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ตามอาคารในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ดังนั้นจึงได้จัดเตรียมป้ายสำหรับติดในสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และข้อแนะนำในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อป้องการการแพร่ระบาด โดยทางหน่วยงานสามารถนำไปพิมพ์ หรือปรับใช้เพื่อติดตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสม

01 ELEVATORS ลิฟต์โดยสาร
• ผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ 1 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ 4 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ 5 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้โดยสารได้สูงสุดครั้งละ 6 คน
JPG  Ι  PDF


02 STAIRWELL บันได
JPG  Ι  PDF


03 RESTROOM EXTERIOR
บริเวณภายนอกห้องสุขา
JPG  Ι  PDF


04 TEMPORARILY CLOSED
งดให้บริการชั่วคราว
JPG  Ι  PDF


05 MAX CAPACITY พื้นที่นี้รองรับ
ห้องเรียน ห้องประชุม
• ผู้ใช้งานสูงสุด 2 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 4 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 6 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 7 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 8 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 9 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 10 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 12 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 15 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 17 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 20 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 21 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 22 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 23 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 24 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 25 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 30 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 31 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 32 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 35 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 36 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 37 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 38 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 40 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 42 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 45 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 48 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 63 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 66 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 70 คน
JPG  Ι  PDF
• ผู้ใช้งานสูงสุด 180 คน
JPG  Ι  PDF


06 DRINKING WATER STATION จุดบริการน้ำดื่ม
JPG  Ι  PDF


ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ตามอาคารในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมดได้ที่
https://bit.ly/covid-19signage