ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีกหนึ่งกำลังใจ คุ้มครองนักเรียน นักศึกษา มจธ. ทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาคุ้มครอง 24 มีนาคม 2564 ถึง 24 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น.
(คุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิมของ บมจ.ทิพยประกันภัย)

เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักสืบต่อไป

ดูรายละเอียดที่ https://qrgo.page.link/AozXD