มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนักศึกษา Green Heart ส่งมอบกล่องที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 300 กิโลกรัม ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม (สส.) โดยมี คุณภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว โดยส่งมอบต่อให้กับ บริษัท เอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบริจาค กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ