ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนโควิด 19

 1. ลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19
 2. เมื่อประชากรชุมชนฉีดวัคซีนจำนวนมากพอจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
 3. ลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ
 4. ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
 5. ทุกคนในประเทศปลอดภัยจากโควิด 19

โควิด-19 จะหยุดระบาดได้ เมื่อประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีภูมิคุ้มกัน

ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน

แม้ว่า มจธ. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน และมีช่องทางอื่นในการเข้าถึงวัคซีนได้ ควรพิจารณาลงทะเบียนก่อน เพื่อให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศกทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
http://www.prbangkok.com/

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์)
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)

หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย :

 • บัญชีสำหรับโอนเงิน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
  เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
  และโปรดระบุว่าเป็นการบริจาค “เพื่อรพ.ผูัสูงอายุบางขุนเทียน” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
 • ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่อีเมล: move@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคสิ่งของ โทร. และไลน์ : 092-465-8936