Hack the Crisis Thailand

Hack the Crisis Thailand (แฮควิกฤตโควิดไทย) คืองาน Hackathon ในรูปแบบ Online ที่จะชวนทุกคนมาร่วมกัน Hack หาทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 งานนี้ มีเป้าหมายที่จะรวมไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ต้นฉบับผลิตภัณฑ์ และสื่อที่คนไทยได้คิดประดิษฐ์ขึ้น โดยมี 4 ประเด็นที่อยากชวนมาแก้ไข

  1. การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ (Save our heroes)
  2. การส่งเสริมมาตรการลดการแพร่ระบาด (Flatten the Curve)
  3. การรีบฟื้นฟูชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (Recover Our Community)
  4. การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Communication in Crisis)

เป็นเวทีเดียวที่จะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ เปิดโอกาสที่จะได้นำความรู้มาปัดฝุ่น ติดอาวุธให้สมอง ได้ปล่อยของอย่างเต็มที่ ด้วยการระดมความคิด พิชิตปัญหา ฟอร์มทีมงานคุณภาพที่จะร่วมกันพลิกวิกฤติและก้าวผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี
เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563
ทั้งเข้าร่วม hackathon และ สมัครเป็น mentor
สมัครทาง www.hackathonthailand.com