ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562, ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียน การสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จึงให้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562, ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

กรณีที่นักศึกษามีคำถาม สามารถสอบถามได้ที่ โทร 02-4708147-51 และ Line @registkmutt

แบบสำรวจความประสงค์ขอความช่วยเหลือบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package) ผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับนักศึกษา

ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) หากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านใดประสงค์ขอความช่วยเหลือบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการเรียน ติดตามข่าวสาร รวมถึงเพื่อติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

***โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package)***

มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องขอข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เพื่อเจรจากับผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งความสามารถในการให้ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ขอความร่วมมือนักศึกษาแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มนี้
bit.ly/kmutt-sim
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th**

ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

Virtual Classroom Portal

เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการเรียนการสอนหลายรูปแบบไว้ในที่เดียวกัน สะดวกทั้งผู้เรียน และผู้สอน

Tutorial แนะนำการใช้งาน Virtual Classroom Portal

กรณียังไม่ Activate บัญชีของ Microsoft Office 365 ที่ มจธ. ให้บริการ

How to activate KMUTT Office 365

เนื่องจากยังมีน้อง ๆ นักศึกษา บุคลากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ Activate บัญชีของ Microsoft Office 365 ที่ มจธ. ให้บริการ ขอแนะนำให้รีบดำเนินการ โดยสามารถทำได้ง่ายมาก ๆ เพียง 5 ขั้นตอน เท่านั้น แค่นี้ก็จะไม่พลาดการสื่อสารกับเราแล้วนะ


วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

นักศึกษาเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการสอบกลางภาค ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
โทร. 0-2470-8441-6, 0-2470-8342

Care for yourself. Care for others.

Online Classroom & Meeting by Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
Online Classroom & Meeting by Microsoft Teams

ซอฟต์แวร์ในการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม Microsoft Office 365 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระดับองค์กร โดยฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของ Microsoft Teams ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์ Skype for Business

KMUTT Office 365 Microsoft Teams Features
• ใช้งานได้ฟรีบน Web Browser โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ โดยเชื่อมโยงกับ KMUTT Account ของบุคลากร และนักศึกษา
• จัดประชุม หรือห้องเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน
• สนทนา โทร และส่งไฟล์ได้สูงถึง 15 GB โดยไม่มีวันหมดอายุ
• จัดเก็บบทสนทนา และไฟล์ที่อยู่ในการสนทนา (Chat) อย่างเป็นหมวดหมู่และค้นหาได้ง่าย

ก่อนเข้าใช้งาน บุคลากรและนักศึกษาต้องทำการ Activate Account บน Microsoft office 365

ศึกษาวิธี Activate ได้ที่เว็บไซต์ http://www.cc.kmutt.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการ Activate Microsoft office 365 หรือแจ้งความจำนงขอจัด Workshop การใช้งานแบบกลุ่ม ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ โทรภายใน 111 หรือ 0-2470-9444

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3): การปฏิบัติการของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 1. การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีแบบออนไลน์
 2. การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง
 3. การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา เรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม และการฝึกงาน
 4. การจัดทำวิทยานิพนธ์ และโครงการเพื่อสำเร็จการศึกษา
 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 6. การปรับแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. การสนับสนุนการดำเนินการต่ออาจารย์และบุคลากร

หากอาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานมีความประสงค์จะรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage: KMUTT COVID-19 Learning and Sharing Platform

ขอให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคอันเนื่องมาจากประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563


ประกาศข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม นั้น

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. มอบให้คณบดี ซึ่งหมายรวมถึง ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และรองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี เป็นผู้ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ออกแบบหลักสูตรไว้
 2. มอบให้คณบดีกำหนดแนวทางในการดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดย
  2.1 สำรวจความพร้อมของผู้เรียนและหลักสูตรต่อการจัดการเรียนการสอน
  2.2 จัดให้มีการปรับแผนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการสอนเดิมและรองรับความพร้อมของผู้เรียน ทั้งนี้หากพบว่าอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนขาดทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ให้คณบดีพิจารณาดำเนินการสนับสนุน
  2.3 รวบรวมแผนการสอนที่ปรับแก้ไขของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่ต้องมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
  2.4 ดูแลให้การสอนเป็นไปตามแผนการสอนตามข้อ 2.3 และพิจารณาประสิทธิผลของแต่ละรายวิชาที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 3. ขอให้คณบดีรายงานความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนต่อสภาวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563