ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ระเบียบว่าด้วย การศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังต่างๆ และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 249 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย การศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 นับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประเมินผลการเรียนและสภาพนักศึกษา การขยายระยะเวลาของนักศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้ มีผลเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อ 4 การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ 6 การประเมินผลการเรียนและสภาพนักศึกษา
ข้อ 7 การขยายระยะเวลาของนักศึกษา
ข้อ 8 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ขยายระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไปจนถึงวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
ข้อ 9 การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศฉบับที่ 12 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้ว นั้น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย ความเข้าใจสถานการณ์ และที่สำคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดและการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการที่มีการกำหนดเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ โดยให้

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว ยังคงมีผลบังคับใช้
 2. ให้เปลี่ยนแปลงข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 3. ให้เปลี่ยนแปลงข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว ดังนี้
  • “ข้อ 3 ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในช่วงวันดังกล่าวได้นั้น ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการตามข้อผูกพัน พันธสัญญาที่มีการกำหนดระยะเวลา การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความจำเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ผู้ที่ปฏิบัติงานวิจัยที่ต้องทำตามฤดูกาล ผู้ที่ปฏิบัติงานวิจัยเร่งด่วน เป็นต้น รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติภารกิจที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าห้องปฏิบติการ หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือที่เทียบเท่าขึ้นไป
  • อนึ่ง หากมีภารกิจจำเป็นอื่นใดให้เสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยผู้ที่เข้ามามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง และสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศขยายเวลาการปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว

อนุสนธิประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขยายเป็นวงกว้าง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการที่มีการกำหนดเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ โดยให้

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ยังคงมีผลบังคับใช้
 2. ให้เปลี่ยนแปลง ข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 โดยขยายเวลาการปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศมาตรการการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ และการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1

เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ และการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 หรือ COVID-19 ดังนี้

 • กรณีการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ (INBOUND)
 • กรณีการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศ (OUTBOUND)

ดาวน์โหลด