จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานตามกรอบการตรวจสอบความพร้อมทำงานของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงและประยุกต์แผนตามกรอบการทำงานของ Department of Health and Human Services (HHS) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างครบถ้วน

เพื่อให้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในภาวะวิกฤตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 1. ให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ COVID-19 มจธ.”
 2. แต่งตั้ง “ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ COVID-19

ประกาศกทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
http://www.prbangkok.com/

รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

👉รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport📌

 • กรณีคาดว่าพบผู้ป่วย/ตนเองป่วย COVID-19
 • กรณีพบการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคภายใน มจธ.
  อาทิ การมีผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ที่แออัด ไม่มีสบู่ล้างมือ ไม่มีแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ ผู้จำหน่ายจัดเตรียมอาหารไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

*มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ป่วย โดยจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและไม่อ้างอิงถึงกัน

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/

การใช้ PINCODE เฉพาะเครือข่าย True ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64

Information in English: http://bit.ly/PINCODE-true

สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ KMUTT Unlimited Data Package รอบที่เลือกการเริ่มใช้งาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 30 เมษายน 2564
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก

เปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุกพื้นที่การศึกษา

แนวปฏิบัติของ มจธ. สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 การเปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถอ่านประกาศฉบับที่ 23 ได้ที่ http://bit.ly/No_23

หากมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ หรือคาดว่าพบผู้ป่วย รวมถึงสถานการณ์และการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักศึกษา และบุคลากร มจธ. สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน “แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณี COVID-19 ภายใน มจธ.” ที่ bit.ly/Wereport

We’ve missed you

😘🧡🤗We’ve missed you🤗🧡😘

👉เริ่มมีการเรียนใน มจธ. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 64 ทั้งนี้ตามประกาศ ฉบับ 23 โปรดติดตามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน
👉กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ยังคงงดต่อไป
👉เราเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลนักศึกษาทุกคน ด้วยความคิดถึงและห่วงใย

😷💪ดูแลสุขภาพเพื่อตัวเราและคนที่เรารัก💪😷

📢ใครที่อยู่สมุทรสาคร รอฟังข่าวก่อนนะ

การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ มจธ.บางขุนเทียน

การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ณ มจธ.บางขุนเทียน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 1. จำกัดเวลาปิด-เปิดมหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้เป็นเวลา 05.00 -20.00 น. และเปิดประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทางเดียวเท่านั้น
 2. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน
 3. อนุญาตเฉพาะบุคลากรของ มจธ. และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน ให้เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. ต่อสภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความปลอดภัยและในการบำรุงรักษาระบบประจำอาคารและพื้นที่เท่านั้นโดยต้องแสดงบัตรพนักงานและลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมผ่านระบบการคัดกรองขั้นสูงสุด
 4. ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียนต้องดำเนินการตามระบบคัดกรองขั้นสูงสุด ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจบัตรประชาชนและบัตรอนุญาตเข้าทำงาน กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโดยใช้ หมอชนะ และ/หรือไทยชนะ หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
 5. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ในความจำเป็นเร่งด่วนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและของชาติ ต้องได้รับอนุมัติการเข้าพื้นที่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีการระบุชื่อพร้อมรูปถ่ายเพื่อมอบให้ รปภ.ไว้เป็นหลักฐานการเข้าออกพื้นที่พร้อมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน
 6. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และผู้ให้บริการส่งอาหารทุกรายเข้าพื้นที่ หากมีการสั่งอาหารต้องมา รับเองที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 7. หากมีมาตรการที่มีการยกระดับมากกว่านี้จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

มจธ.บางขุนเทียน
วันที่ 1 มกราคม 2564