We’ve missed you

😘🧡🤗We’ve missed you🤗🧡😘

👉เริ่มมีการเรียนใน มจธ. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 64 ทั้งนี้ตามประกาศ ฉบับ 23 โปรดติดตามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน
👉กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ยังคงงดต่อไป
👉เราเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลนักศึกษาทุกคน ด้วยความคิดถึงและห่วงใย

😷💪ดูแลสุขภาพเพื่อตัวเราและคนที่เรารัก💪😷

📢ใครที่อยู่สมุทรสาคร รอฟังข่าวก่อนนะ

การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ มจธ.บางขุนเทียน

การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ณ มจธ.บางขุนเทียน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  1. จำกัดเวลาปิด-เปิดมหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้เป็นเวลา 05.00 -20.00 น. และเปิดประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทางเดียวเท่านั้น
  2. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน
  3. อนุญาตเฉพาะบุคลากรของ มจธ. และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน ให้เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. ต่อสภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความปลอดภัยและในการบำรุงรักษาระบบประจำอาคารและพื้นที่เท่านั้นโดยต้องแสดงบัตรพนักงานและลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมผ่านระบบการคัดกรองขั้นสูงสุด
  4. ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียนต้องดำเนินการตามระบบคัดกรองขั้นสูงสุด ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจบัตรประชาชนและบัตรอนุญาตเข้าทำงาน กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโดยใช้ หมอชนะ และ/หรือไทยชนะ หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
  5. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ในความจำเป็นเร่งด่วนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและของชาติ ต้องได้รับอนุมัติการเข้าพื้นที่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีการระบุชื่อพร้อมรูปถ่ายเพื่อมอบให้ รปภ.ไว้เป็นหลักฐานการเข้าออกพื้นที่พร้อมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน
  6. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และผู้ให้บริการส่งอาหารทุกรายเข้าพื้นที่ หากมีการสั่งอาหารต้องมา รับเองที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
  7. หากมีมาตรการที่มีการยกระดับมากกว่านี้จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

มจธ.บางขุนเทียน
วันที่ 1 มกราคม 2564

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 5

คำแถลงฉบับที่ 5 (11 กันยายน 2563)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 การปิดอาคารและการทำความสะอาดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากมีนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งพักอาศัยภายในคอนโดบ้านสวนธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด มีอาการไข้สูง ในวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้เข้ารับการรักษาและตรวจอาการ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นั้น

ผลการตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้ มจธ. จะได้ประสานงานตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยรายนี้ต่อไป และขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันผ่านทางเว็บไซต์ https://covid-19.kmutt.ac.th/

กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดกรอกข้อมูลใน
“แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ภายใน มจธ.”
ที่ bit.ly/Wereport

ประกาศเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

เพื่อระบายรถบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้เส้นทางบนถนนพุทธบูชา และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณประตู 3 (ถนนพุทธบูชา) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการประตู 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร. 0-2470-8207 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกาศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงาน ลงทะเบียนเพื่ออนุมัติให้พนักงานที่ไม่มีบัตรการเข้าปฏิบัติงาน

ขอความร่วมมือหัวหน้างานลงทะเบียนอนุมัติให้แก่พนักงาน และลูกจ้างโครงการ รวมถึงผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงตนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยช่วงมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

แบบฟอร์มแสดงตนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยท่านต้อง Login E-mail ที่เป็นของ Google (@mail.kmutt.ac.th )
คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนรอบพิเศษเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

การลงทะเบียนรอบพิเศษเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package (Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน) เฉพาะนักศึกษา มจธ. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขอให้นักศึกษา พิจารณาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
สำหรับ นศ. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในครั้งก่อนเท่านั้น
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
https://bit.ly/kmutt-sim3
1 คน ได้รับสิทธิ์ 1 PINCODE เท่านั้น
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th**

  • หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษามีทางเลือกดังนี้
  1. ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  2. ขอรับซิมใหม่ แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. ผ่านซิมใหม่ ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Q: นักศึกษาจะได้รับ Unlimited Mobile Data Package อย่างไร

A: ก) ในกรณีที่ใช้ SIM เดิม มจธ. จะส่ง PINCODE ให้ผ่านทาง SMS ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)
ข) ในกรณีที่ขอรับ SIM ใหม่ ให้นักศึกษาไปรับซิมได้ตามที่ระบุเมื่อกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นให้ใช้ PINCODE ที่มจธ.ส่งให้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)

ทั้งนี้คาดว่าจะส่ง PINCODE ให้ได้ หลังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังสรุปยอดการลงทะเบียน

มจธ.ขอเชิญชวนร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

การบริจาคเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 237-2-00006-3
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค และขอรับใบเสร็จได้ที่ อีเมล: move@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.และไลน์: 092-465-8936

อาทิ
▪ อุปกรณ์ที่เป็นความดันลบสำหรับควบคุมเชื้อขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น เตียงผู้ป่วยหมวกครอบศีรษะ เป็นต้น
▪ อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำหัตถการ
▪ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดหน้ากากอนามัยเครื่องพ่นละออง HPVฆ่าเชื้อชุด PPE, N95
▪ ตู้สำหรับเป็นจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล
▪ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น หากมีความต้องการโรงพยาบาลสนาม


สมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
ทำให้ครอบครัวไม่มีรายได้ และนักศึกษาไม่สามารถทำงานพิเศษในช่วงนี้ได้

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประชาอุทิศ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค”
เลขที่บัญชี: 465-0-28217-9
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8185กลุ่มงานการระดมทุน โทร. 0-2470-8112


ร่วมบริจาคเพื่อข้าวสาร อาหารแห้ง และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 037-7-00008-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานอำนวยการ โทร. 0-2470-8051, 081-303-6050


เราพร้อมร่วมมือผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน🇹🇭🇹🇭
“KMUTT believes in collective impact initiatives especially during the time of crisis.”

การใช้ PINCODE ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package

Information in English: https://bit.ly/e-net-kmutt

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ AIS นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1175
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม AISซิมใหม่ AIS
• ให้นำ PINCODE ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ที่ท่านใช้อยู่ เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• วิธีการกด USSD เพื่อใช้งาน PINCODE ที่ได้รับคือ กด *637*4*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก
• ให้นำ PINCODE ที่ได้รับไปรับซิมได้ฟรีที่ AIS Shop, Telewiz, AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ AIS Shop, Telewiz สาขาที่เปิด/ปิดให้บริการ (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19)
• ติดตั้งซิมใหม่ในโทรศัพท์ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• วิธีการกด USSD เพื่อใช้งาน PINCODE ที่ได้รับคือ กด *637*4*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก

ซิมเดิม Trueซิมใหม่ True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ TRUE เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก
• ให้นำบัตรนักศึกษา ไปรับซิมสามัญได้ฟรีที่ 7-11, True Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ติดตั้งซิมใหม่ในโทรศัพท์ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ TRUE เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก
PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563